• Подготовка на сите видови на поднесоци, редовни и вонредни правни лекови во Парнична, Кривична и Управна постапка.
  •  Преговарање во постапка за склучување на договори и подготовка на сите видови писмени договори.
  •  Застапување на странки пред сите судовите во сите судски инстанци во Р.Македонија, како и пред органи, организации и институции на системот.
  •  Правни совети, консалтинг во сите области од правото.
  •  Како и други услуги од областа на правото и деловното работење на фирмите за кои нашите клиенти имаат потреба.
  • Регистрација и заштита на правата од Интелектуална сопственост
  • Основање на фирми и вршење на сите видови на промени пред Централен регистар